Partnerský program Hotel Danubia Gate

Partnerský panel

» Registrácia

» Prihlásenie

Pravidlá a podmienky spolupráce (program "affiliate")

I. Základné ustanovenia a definície pojmov

1. Tieto pravidlá a podmienky spolupráce partnerského programu "affiliate" upravujú vzťah (práva a povinnosti) medzi účastníkom Partnerského programu "affiliate" (ďalej len "Partner") a spoločnosťou Dunajská brána, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Dunajská 26, PSČ 811 08, IČ: 35979658, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorá prevádzkuje partnerský program spolupráce "affiliate" (ďalej len "Partnerský program").

2. Pre účely týchto pravidiel a podmienok spolupráce sa rozumie:
o účastníkom Partnerského programu alebo Partnerom, fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v Partnerskom programe "affiliate", spĺňa predpoklady uvedené v odstavci 1.3 a 1.4 týchto pravidiel a podmienok spolupráce a ktorá je za Partnera Prevádzkovateľom prijatá a uznaná;
o webovými stránkami Prevádzkovateľa, stránky www.danubiagate.sk;
o realizovanou objednávkou objednávka, na základe ktorej došlo k rezervácii ubytovania medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom, ktorá následne zanikla splnením, tj. Objednaná služba bola riadne Prevádzkovateľom dodaná a sprostredkovaným zákazníkom uhradená;
o sprostredkovaným zákazníkom zákazník, ktorý navštívi webové stránky Prevádzkovateľa cez partnerský odkaz a uzatvorí s prevádzkovateľom dohodu o spolupráci alebo spraví rezerváciu. Sprostredkovaný zákazník je po dobu šiestich mesiacov od jeho prvej návštevy webových stránok Prevádzkovateľa vedený ako Partnerom sprostredkovaný zákazník.
o partnerským odkazom odkaz, obsahujúci unikátny identifikačný kód Partnera, pridelený Prevádzkovateľom.

3. Partnerom sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského listu alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu, sú vlastníkmi alebo užívateľmi webových stránok a zároveň majú aktívny plne registrovaný užívateľský účet na stránka Prevádzkovateľa.

4. Partnerom sa nemôžu stať zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby, ktorým bola Prevádzkovateľom zrušená registrácia.

II. Obsah spolupráce

1. Partner umiestni na svojej webovej stránke alebo na inom vhodnom mieste partnerský odkaz na webové stránky Prevádzkovateľa. Tento partnerský odkaz musí obsahovať unikátny identifikačný kód pridelený Partnerovi.

2. Návštevníci stránok www.danubiagate.sk prichádzajúci cez partnerský odkaz sú v systéme affiliate označení a po dobu šiestich mesiacov vedení ako Partnerom sprostredkovaní zákazníci.

3. Na základe realizovanej objednávky im sprostredkovaného zákazníka vzniká Partnerovi nárok na províziu, ktorú Prevádzkovateľ pripočíta na účet Partnera.

4. Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach poskytuje informácie o uskutočnených nákupoch a výške provízie. Z hľadiska hospodárnosti nie je Prevádzkovateľ povinný poskytovať štatistiky uskutočnených nákupov iným spôsobom, ako online cez systém Partnerského programu. Na žiadosť Partnera je možné poskytovať informácie o uskutočnených nákupoch a výške provízie písomne, prostredníctvom Slovenskej pošty. Náklady za tento spôsob informovania Partnera je však Prevádzkovateľ oprávnený strhnúť Partnerovi z provízie.

III. Podmienky spolupráce

1. Odkaz na webové stránky prevádzkovateľa musí obsahovať identifikačný kód Partnera, ktorý je pridelený systémom Prevádzkovateľa. Odkazy, ktoré neobsahujú identifikačný kód, nie sú zahrnuté do štatistík Partnerského programu a nie je možné na ne uplatňovať nárok na provízie.

2. Z technických dôvodov je provízia pripisovaná len za takého návštevníka, ktorý má vo svojom počítač povolené tzv. cookies.

3. Technické zabezpečenie evidencie je také, že v okamžiku návštevy od sprostredkovateľa sa v počítači tretej osoby uložia tzv. cookies a platnosťou 6 mesiacov, ktoré zaistia identifikáciu tejto tretej osoby, aj keď na webové stránky Prevádzkovateľa vstúpi neskôr len priamym zadaním www adresy webovej stránky Prevádzkovateľa.

4. Partner je oprávnený používať odkazy so špecifickým kódom na viac než jednom webe.

5. V rámci programu sprostredkovania je možné používať len grafické a textové odkazy uvedené v sekcii "affiliate" a len také, ktoré boli Partnerovi Prevádzkovateľom poskytnuté. Vzhľad grafických prvkov (bannery, obrázky), textový kód bannerov a textových odkazov nesmie byť upravovaný. Zmeny je možné robiť len s výslovným a písomným súhlasom spoločnosti Dunajská brána, s.r.o. tj. Prevádzkovateľa.

6. V súvislosti s Partnerským programom nesmú byť používané metódy, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo etickými pravidlami všeobecne platnými na Internete, ako sú napríklad rozosielanie nevyžiadanej elektronickej pošty a SMS správ, pozmeňovanie obsahu cudzích stránok alebo porušovanie ich pravidiel a ďalšie nezákonné alebo neetické spôsoby.

7. Odkazy na stránky prevádzkovateľa nesmú byť umiestnené na stránky obsahujúce:
o výzvy k násiliu, terorizmu, rasizmu a nenávisti;
o podporu alebo propagáciu akéhokoľvek hnutia potlačujúceho ľudské práva;
o porušovanie autorských práv, práv k ochranným známkam či akéhokoľvek iného práva duševného vlastníctva;
o viry, spyware, adware alebo akékoľvek iný deštruktívny či škodlivý software alebo časti kódu;
o iný obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky a EÚ.

8. Partner nesmie propagovať Prevádzkovateľa, jeho produkty a jeho webové stránky spôsobom, ktorý by odporoval dobrým mravom a poškodzoval dobré meno spoločnosti Prevádzkovateľa, napríklad nepravdivým tvrdením o ponúkaných produktoch alebo prostredníctvom pop-up a pop-under okien.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie odkazov na stránkach Partnerov a v prípade zistenia porušenia povinnosti stanovenej odstavcom 3.7 a 3.8 týchto pravidiel a podmienok spolupráce je Prevádzkovateľ oprávnený odobrať všetok zisk z Partnerského programu z účtu Partnera, u ktorého bolo toto porušenie zistené.

10. Partner súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže na webových stránkach používať jeho meno a logo ako referenciu v marketingových materiáloch a na webových stránkach.

IV. Registrácia

1. Registrácia do Partnerského programu na webových stránkach Prevádzkovateľa je pre Partnera bezplatná.

2. Prevádzkovateľ môže registráciu zamietnuť bez udania dôvodu.

3. Po zaregistrovaní do programu spolupráce získa Partner unikátny identifikačný kód a prístup k bannerovým a textovým odkazom.

4. Partner môže mať nanajvýš jeden účet v Partnerskom programe "affiliate".

5. Všetky údaje zapísané pri registrácii musia byť pravdivé a Partner je zodpovedný za ich správny zápis. Partner je povinný udržiavať vo svojom partnerskom profile aktuálne informácie, predovšetkým adresy webových stránok, kde sú umiestnené moduly "affiliate", svoju poštovú a e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie. V prípade zmien týchto informácií má Partner povinnosť uviesť informácie vo svojom partnerskom profile do súladu so skutočnosťou.

6. Registráciou programu "affiliate" Partner výslovne a bez výhrad súhlasí s jeho pravidlami a podmienkami.

V. Vznik nároku na províziu a jej výška

1. Nárok na províziu vzniká na základe realizovanej objednávky zákazníka, ktorý si objedná tovar cez modul "affiliate na stránkach Prevádzkovateľa.

2. Výška provízie Partnera je 5 % z ceny realizovanej objednávky bez DPH. Pri realizovanej objednávke môže byť provízia znížená na základe aktuálnych množstevných zliav.

3. Výška provízie bude stanovená výhradne na základe záznamov vedených Prevádzkovateľom, žiadne iné spôsoby merania či štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznávané a nebudú mať žiaden účinok na výšku provízie.

4. Provízia sa nevypláca za návštevu webových stránok Prevádzkovateľa cez web Partnera.

5. Nárok na províziu nevzniká v prípade, že rezervácia sprostredkovaného zákazníka bol z akýchkoľvek dôvodov stornovaný a zákazníkovi boli vrátené peniaze.

VI. Výplata provízií

1. Provízie sú vyplácané pokiaľ dosiahnu minimálne čiastku 40 €.

2. Provízia bude Prevádzkovateľom uhradená bankovým prevodom na účet Partnera.

3. Partner je povinný zdaniť províziu partnerského programu podľa platného Zákona o dani z príjmov. Pokiaľ nie je Partner platcom DPH, bude mu vyplatená provízia znížená o čiastku DPH stanovenú zákonom k aktuálnemu dátumu.

4. Na žiadosť Partnera môže byť provízia vyplatená aj v inej mene. Výdavky spojené s výplatou provízie v inej mene jako Euro (EUR) budú však odčítané od provízie Partnera.

5. Akékoľvek pochybnosti či nároky spojené s výplatou a výškou provízie je Partner povinný uplatniť u Prevádzkovateľa najneskôr do 30 dní od dňa prevedenia príslušnej výplaty provízie, a to písomnou formou e-mailom. Neuplatnením nároku v takto stanovenej lehote alebo nedodržaním písomnej formy Partnerove nároky zanikajú.

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť tieto pravidlá a podmienky spolupráce, princíp odmien a ich výšku a ďalšie dodatky. V prípade takto učinenej zmeny je však povinný o tom Partnera informovať najmenej 5 dní pred prevedením týchto zmien, a to prostredníctvom e-mailu. Ak Partner nebude súhlasiť s prevedenými zmenami, partnerský vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom bude ukončený podľa článku 11 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody, za akékoľvek straty dát, zisku či príjmov vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním webových stránok Prevádzkovateľa a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti. Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie stránok a nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti pripojenia k týmto stránkam alebo nemožnosti využívania ich obsahu.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť členstvo s Partnerom, ktorý poruší ustanovenia týchto pravidiel a podmienok spolupráce, a to kedykoľvek po zistení porušenia pravidiel bez nároku na preplatenie akejkoľvek finančnej čiastky vylúčenému Partnerovi za Partnerský program, a to v súlade s článkom 11 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riadne vyplácať provízie Partnerom podľa pravidiel uvedených v článkoch 6 a 7 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že preberá zodpovednosť za celý zákaznícky servis: potvrdenie objednávky, poskytnutie služby, prevzatie platieb a prípadné reklamácie.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojmu Partnerovi zaistí prístup na server, kde bude môcť online sledovať výsledky svojej kampane a tiež výšku svojej aktuálnej provízie podľa odstavca 2.4 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

VIII. Práva a povinnosti Partnera

1. Partneri majú právo kedykoľvek a bez nutnosti uvedenia dôvodu zrušiť svoju účasť na Partnerskom programe, a to bez akýchkoľvek následkov či povinností, podľa článku 10 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

2. Partner má právo na riadnu výplatu provízií v súlade s článkami 5 a 6 týchto pravidiel a podmienok spolupráce.

3. Partner sa zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a podmienky spolupráce a berie na vedomie, že v prípade ich porušenia mu môže byť zo strany Prevádzkovateľa jeho registrácia do Partnerského programu zrušená a on tak z tohto programu vylúčený.

IX. Práva Prevádzkovateľa spojené s registráciou a obchodné oznámenie

1. Partner dáva svojou registráciou na www.danubiagate.com stránke súhlas s právom Prevádzkovateľa použiť ním poskytnuté údaje na účely marketingu v rámci spoločnosti Dunajská brána, s. r. o., na účely vývoja a zlepšenia služieb poskytovaných Partnerom a na použitie marketingových účelov ďalších partnerov Prevádzkovateľa, tj. tretích osôb, za predpokladu, že ponúkané služby budú komunikované pod spoločnou hlavičkou Dunajská brána, s. r. o. a tohto partnera.

2. Na základe pri registrácii poskytnutých kontaktných údajov môže byť Partner kontaktovaný spoločnosťou Dunajská brána, s. r. o, za účelom poskytovania informácií o produktoch, službách alebo novinkách, a to prostredníctvom e-mailovej alebo SMS komunikácie.

X. Podmienky odstúpenia od Programu spolupráce

1. Spolupráca v Partnerskom programe sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže ju zrušiť ako Prevádzkovateľ, tak Partner doručením návrhu na zrušenie spolupráce druhej strane, a to písomne prostredníctvom e-mailu. Doručením odstupujúceho e-mailu druhej strane je vzťah vyplývajúci z Partnerského programu medzi Prevádzkovateľom a Partnerom ukončený.

2. Pri porušení týchto Pravidiel spolupráce zo strany Partnera môže Prevádzkovateľ zrušiť účet bez náhrady výplaty získanej provízie.

3. Ak Partner odstúpi od Programu spolupráce, má nárok na výplatu získanej provízie, avšak len pokiaľ jej výška dosahuje ku dňu doručenia odstupujúceho e-mailu Prevádzkovateľovi čiastku aspoň 10 €.

XI. Ochrana osobných údajov

1. Partner súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom a registráciou, teda údaje uvedené v registračnom formulári, spracovávať na marketingové a obchodné účely a za týmto účelom ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistení marketingových akcií. Podľa ustanovení odstavca X.1 týchto pravidiel a podmienok spolupráce, toto všetko pri rešpektovaní platných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Partner kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na adresu partner@t-shock.eu alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky na čísle +421 2 20 66 55 00.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Partner súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom a registráciou, teda údaje uvedené v registračnom formulári, spracovávať na marketingové a obchodné účely a za týmto účelom ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistení marketingových akcií. Podľa ustanovení odstavca X.1 týchto pravidiel a podmienok spolupráce, toto všetko pri rešpektovaní platných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Partner kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na adresu marketing@danubiagate.sk alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky na čísle +421 2 20 66 55 00.